Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Елекс Груп Холдинг ЕООД
участие в оперативна програма Иновации и конкуретноспособност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ЕООД сключи договор № Договор № BG16RFOP002-2.077-0179-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

 

 

————————————–www.eufunds.bg———————————————-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.