Сертификати на фирма Елекс | Elecs-bg.com

Сертификати

Преимущества за Вас:
Сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, той показва, че срещу Вас стои стабилен партньор, който работи по ясни правила, спазва строг и безкомпромисен организационен ред, като поставя на първо място Вашия интерес.

Управляващите, основните и съпътстващите процеси на Елекс Груп Холдинг ЕООД са ясно регламентирани и описани в процедури и инструкции, които подлежат на одит всяка година. При поискване, на Ваше разположение са Политиката по качество, Наръчника по качество, Етиката на деловите ни взаимоотношения.

Сертификатът по ISO 9001 е гаранция за Вашето повишено доверие и допълнителна увереност. Ние се стремим да задоволим Вашите потребности, чрез комплексни решения от продукти, услуги и придадена стойност, по начин по-добър от този на конкурентите.

Всеки произведен продукт е придружен с Декларация за съответствие и отговаря на директивите на ЕС и хармонизиранато с тях българско законодателство.