Сертификати

9001От 2003 г. в дружеството е внедрена и поддържана система за управление на качеството в съответствие със стандарт ЕN ISO 9001:2008.

Преимущества за Вас:
Сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, той показва, че срещу Вас стои стабилен партньор, който работи по ясни правила, спазва строг и безкомпромисен организационен ред, като поставя на първо място Вашия интерес.

Управляващите, основните и съпътстващите процеси на Елекс Груп Холдинг ЕООД са ясно регламентирани и описани в процедури и инструкции, които подлежат на одит всяка година. При поискване, на Ваше разположение са Политиката по качество, Наръчника по качество, Етиката на деловите ни взаимоотношения.

Сертификатът по ISO 9001 е гаранция за Вашето повишено доверие и допълнителна увереност. Ние се стремим да задоволим Вашите потребности, чрез комплексни решения от продукти, услуги и придадена стойност, по начин по-добър от този на конкурентите.

Всеки произведен продукт е придружен с Декларация за съответствие и отговаря на директивите на ЕС и хармонизиранато с тях българско законодателство.

14001

От май 2018 година Елекс Груп Холдинг ЕООД внедри успешно изискванията на системата за управление по отношение на околната среда, заложени в ISO 14001:2015 и получи сертификат за одобрение.

Facebook